Moda Motyl

Umowa sprzedaży na odległość

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Podstawowe dane Podmiotu:

prezentacji zgłoszenia: 2022-11-25

Nazwa podmiotu: MODA MOTYL SP. Z O.O.

Miejscowość: PUCHAŁY

NIP/identyfikator trustu: 5272949494

Kod pocztowy: 05-090

KRS: 0000883011

Ulica: Żwirowa 66 Moduł 9

Forma organizacyjna: 117 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer domu: 26

Pierwsze imię: MUHAMMET

Nazwisko: KAZANCI

Wielkość udziału: 400000 PLN

Pierwsze imię: ABDULSAMET

Nazwisko: FIRAT

Wielkość udziału: 100000 PLN

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a. płatność gotówką przy odbiorze Towaru;

b. płatność poprzez serwis PayU.

2. Za pośrednictwem Sklepu modamotyl.com sprzedawane są towary należące do Sprzedawcy („Towar/y”) na podstawie umowy sprzedaży Towarów („Umowa Sprzedaży”) zawartej ze Sprzedawcą.

3. Prezentowane na stronie internetowej www.modamotyl.com informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu modamotyl.com.

4. Umowę Sprzedaży może zawrzeć jedynie

(i) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

(ii) osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (tj. osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i jest ubezwłasnowolniona częściowo) z tym, że do ważności Umowy potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby,

(iii) osoba prawna lub (iv) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną („Klient”).

5. Miejscem realizacji dostaw Towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu modamotyl.com, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o ile nie umówiono się inaczej.

6. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży, jest język polski.

7. Rozpoczynając korzystanie z modamotyl.com Klient i inni użytkownicy powinni zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Korzystanie z modamotyl.com oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

8. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności modamotyl.com jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa: Firefox w wersji 64, Chrome (Chrome for Android) w wersji 71, Safarii 12.1 (12 iOs Safari) , Opera 58 (Opera Mobile), Edge 18, z włączoną obsługą Javasript, Cookies i włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript oraz Local Storage.

9. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, usługi elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie użytkownika.

10. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania z modamotyl.com pokrywa użytkownik serwisu, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.

11. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych użytkowników. Celem ochrony takich danych, użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

12. Klient lub inny użytkownik, obowiązany jest do korzystania z modamotyl.com w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i podmiotów trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. TOWAR, CENA, KOSZTY

1. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu modamotyl.com, przy opisie danego Towaru.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), zamieszcza się o tym stosowną informację na stronie internetowej modamotyl.com przy opisie danego Towaru.

3. Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu modamotyl.com podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4. Klient obowiązany jest ponieść koszty przesyłki Towaru. Nie jest możliwy odbiór osobisty zakupionego Towaru. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie modamotyl.com zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru oraz od wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie internetowej Sklepu modamotyl.com – w zakładce ,,Koszty wysyłki”

5. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

III. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

1. Wyklucza się możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

2. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności.

3. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;

4. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie BUTIK uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;

5. w przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Sprzedawca uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.

6. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu istabutik po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. wyboru zamawianych Towarów;

b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c. złożenia zamówienia;

d. złożenia zamówienia;

2. W przypadku, gdy Klient dokonuje zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, tj. nazwy firmy, adresu firmy, numeru NIP.

3. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności, dane firmy oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.

4. Złożenie zamówienia:

a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

b. następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku ("Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);

c.oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów; a także

d. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

5. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość email zawierającą treść zamówienia.

6. W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu +48532488800 lub mailem na adres – modamotyl.com Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, Sprzedawca może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia. Jeżeli Klient zgłosił zamiar anulowania zamówienia telefonicznie lub treść maila nie wyraża jednoznacznie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży, Klient zostanie poproszony o przesłanie na adres istabutik maila zawierającego oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży. Sprzedawca składa oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży i przesyła je na adres e-mail Klienta.

7. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Sprzedawcę, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

8. DANE OSOBOWE:

8.1. Administratorem danych osobowych:

a. Klientów w celu realizacji procesu zakupowego (np. zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji związanej z zamówieniem itp.)

b. oraz użytkowników Sklepu modamotyl.com będących osobami fizycznymi, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Sklepu Internetowego (np. usługa założenia i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie, usługa newsletter, formularze kontaktowe itp.) jest.

8.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z RODO.

8.3. Dane osobowe:

a. Klienta przetwarzane są na podstawie umowy sprzedaży i w celu jej realizacji,

b. użytkowników Sklepu modamotyl.com, w zakresie danych nie związanych z Umową Sprzedaży, przetwarzane są na podstawie umowy o świadczenie usług elektronicznych i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z m.in. Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych.

8.4. Podanie danych osobowych przez Klienta i użytkownika Sklepu modamotyl.com jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do:

a. zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży – w przypadku Klientów,

b. zawarcia i realizowania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu istabutik.pl – w przypadku użytkowników Sklepu modamotyl.com w zakresie danych niezwiązanych z Umową Sprzedaży.

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów i innych użytkowników Sklepu internetowego modamotyl.com znajdują się w Polityce Prywatności.

8.6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

V. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

1. Towary zakupione w Sklepie modamotyl.com Sprzedawca wysyła w terminie 3-7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za Towar, albo od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru. Ponadto okres ten może ulec zmianie w wyniku zakłóceń w procesie produkcji.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Postanowienia niniejszej sekcji VI mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), a od 1 stycznia 2021 roku również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta”).

2. Konsument oraz Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta albo przez wskazaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

3. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być złożone zarówno Agentowi, jak i BUTIK. Oświadczenie to może być:

a. sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres: modamotyl.com |Janki, , z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”; na stronie www.modamotyl.com dostępny jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

b. sporządzone w formie elektronicznej na formularzu zwrotu dostępnym na stronie modamotyl.com (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów); w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia;

c. sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres e-mail: modablask@gmail; w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa Sprzedaży bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: modamotyl.com | Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

6. Z zastrzeżeniem postanowienia VI.7, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta uiszczone od Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Konsument i Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży można kierować e-mailowo na adres: modablask@gmail, pisemnie na adres: modamotyl.com janki, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” lub dzwoniąc na numer 48532488800.

9. Na zasadach określonych w odrębnym regulaminie specjalnym, udostępnionym na następującej stronie internetowej sklepu modamotyl.com, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo zwrotu zakupionych Towarów (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) w terminie dłuższym niż ustawowe 14 dni.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo oczekiwać, że otrzymany przez niego Towar nie ma wad fizycznych i prawnych.

2. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu istabutik lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów Sprzedawca może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia VII.5, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi przez Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta w formularzu reklamacyjnym Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa Sprzedaży bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie z tytułu rękojmi.

5. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców na Prawach Konsumentów. Sprzedawca w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

6. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: modamotyl.com albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: modamotyl.com | janki”.

7. Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres: modablask@gmail.com, pisemnie na adres: modamotyl.com | janki, z dopiskiem „Dział Reklamacji” lub dzwoniąc pod numer 532 488 800 .

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres: modamotyl.com | janki, z dopiskiem „Dział Reklamacji” wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej modamotyl.com formularza reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.

9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu modamotyl.com, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu modamotyl.com.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu modamotyl.com Klient może zgłaszać pisemnie na adres: modamotyl.com | janki.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu modamotyl.com.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu modamotyl.com znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany zasad sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu modamotyl.com obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.modamotyl.com. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. Klient może w szczególności zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego albo skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich dostępnego pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Whatsapp UlubioneMenu00.00